LÊ HUY HUÂN (Mr.)
Phó Giám đốc

CAO THỊ THANH (Ms.)
Ban Dự án

PHẠM THÀNH LONG (Mr.)
Giải pháp Doanh nghiệp lớn

PHẠM THÀNH LONG (Mr.)
Giải pháp Doanh nghiệp lớn

NGỤY THỊ HẠNH (Ms.)
Giải pháp Y tế số

LẠI HỒNG LINH (Mr.)
Ban vận hành

NGUYỄN MINH SƠN (Mr.)
Quản trị hệ thống

NGUYỄN VĂN NGHĨA (Mr.)
Vận hành hệ thống

NGUYỄN THỊ THU HIỀN (Ms.)
Giải pháp Giáo dục số